Algemene voorwaarden

1. Dienstverlening

De digitale marketing services zullen naar best vermogen uitgevoerd worden. De hoofddienstverlening omvat onder andere zoekmachineoptimalisatie, SEA, socialmediamarketing, advertising, grafisch design, websites ontwikkelen en andere marketingdiensten.

Betreffende het product zoekmachine positionering zal de opdrachtnemer naar best vermogen zorgen voor maximale zichtbaarheid, in de mate van het mogelijke binnen het wijzigen van algoritmes van derden.

Het is de opdrachtgever niet toegelaten om geleverde diensten, Internet pagina’s, en modules te kopiëren of te verveelvoudigen zonder toestemming van de andere partij. Bij wijzigingen, niet door de opdrachtnemer uitgevoerd, vervalt elk recht van de opdrachtgever op ondersteuning en garantie.

2. Duur

Deze overeenkomst van onbepaalde duur gaat in op de afgesproken datum en het bedraagt een overeenkomst van minimum 6 maanden. 

3. Einde overeenkomst

Ontbinding

Ontbinding van de overeenkomst kan gebeuren wanneer één van beide partijen:

  1. Failliet gaat
  2. Een grove fout maakt
  3. De overeenkomst opzegt 

Opzeg 

De opzeg kan schriftelijk gebeuren (e-mail of brief). Dit kan vanaf de 7e maand na aanvang van de overeenkomst met een opzeg van 3 maanden. De opzeg gaat van start de eerste van de eerstvolgende maand na indienen van de opzeg.

Vanaf één van beide partijen twee of meer niet betaalde facturen heeft bij de andere partij zal het contract automatisch ontbonden worden.

4. Facturatie

Facturatie zal maandelijks plaatsvinden zo lang de overeenkomst loopt.

5. Betalingstermijn

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van factuur.

Het protesteren van facturen moet binnen acht dagen na de dag van de verzending van de facturen schriftelijk (brief of e-mail) bij de opdrachtnemer worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke protesten niet opgeschort.

6. Intresten

Als één van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt, zal vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Daarbovenop geldt een schadevergoeding, begroot op 10% van de factuurbedragen, met steeds de mogelijkheid om de schade concreet te begroten.

7. Garanties en aansprakelijkheid

De garantieperiode garandeert de goede werking van zijn geleverde diensten gedurende 6 maanden na de oplevering. De garantie is beperkt tot eigen dienstverlening en de opdrachtnemer staat niet garant voor extern softwaremateriaal. Meldingen binnen de garantietermijnen zullen hersteld worden door de opdrachtnemer. 

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8. Vertrouwelijkheid

Beide partijen erkennen dat tijdens de uitvoering van een project informatie van vertrouwelijke aard kan worden uitgewisseld. Deze informatie zal vertrouwelijk behandeld worden en niet openbaar gemaakt worden aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming.

9. Publiciteit

Beide partijen mogen, mits voorafgaande goedkeuring, elkaars naam of merk gebruiken op de website en/of marketingmaterialen en bij publicatie van persberichten.

10. Overdracht en plichten

Geen van beide partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit onder deze voorwaarden gesloten contracten voortvloeiend geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van de andere partij.

In de situatie dat de (relevante activiteit[en] van de) onderneming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, of wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er, voor wat betreft de nakoming van de onder 1 bedoelde verplichtingen van de opdrachtgever, een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De Overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht. Elk geschil voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

Contacteer het Seoptified team 👇

Samen bouwen aan jouw online verhaal? Ontdek hoe we jouw positie op de markt kunnen versterken in een gratis kennismakingsgesprek.